Skip to navigation Skip to main content
Afdruk

Veeuze GmbH

Warmbüchenstraße 17
D - 30159 Hannover

Phone: +49 (0) 511 856143-40
Fax: +49 (0) 511 856143-43

E-Mail: info@veeuze.com

Geschäftsführer: Volker Ahring, Jonathan Albert Hunter

Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 222415

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting
1. Inhoud van het online aanbod

De auteur staat in geen geval in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsklachten tegen de auteur, die betrekking hebben tot materiële of ideële schade, die werden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover van de auteur geen aantoonbare opzettelijkheid of grove nalatigheid uitgaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt uitdrukkelijk het recht om onderdelen van pagina's of het totale aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden ('hyperlinks') waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, treedt een aansprakelijkheid uitsluitend in kracht als de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik te verhinderen als de inhoud in strijd is met de wet. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment waarop hij de link plaatste er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden op alle gelinkte/verbonden pagina's, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen binnen de eigen website, alsook voor de ingevoerde gegevens van derden in en op de door de auteur aangemaakte gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waar externe schrijftoegangen naar de inhoud ervan mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die ontstaat uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet diegene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteurs- en merkrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, auditieve documenten, video-opnames en teksten in acht te nemen, door zichzelf opgestelde grafieken, auditieve documenten, video-opnames en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar grafieken, auditieve documenten, video-opnames en teksten die geen licentie vereisen. Alle genoemde en evt. door derden beschermde handels- en dienstmerken binnen de website zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldige merkrecht en de eigendomsrechten van de betreffende ingevoerde eigendommen. Alleen op basis van de loutere benaming kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet beschermd zijn door de rechten van derden! Het copyright voor publieke, door de auteur zelf opgestelde objecten geldt enkel voor de auteur van de pagina's. Het repliceren of gebruiken van dergelijke grafieken, auditieve documenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de auteur niet toegestaan.

 

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan gebeurt het vrijgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk- ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de gepubliceerde contactgegevens in het kader van het colofon of van vergelijkbare gegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie is niet toegestaan. Wettelijke stappen tegen de verzender van zogenaamde spam bij het overtreden van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Relevante gegevens voor de betaling

De bescherming van uw informatie die relevant is voor de betaling, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw bankkaart of rekening is voor ons van het allergrootste belang. Het afhandelen van de volledige betalingsprocedure gebeurt daarom via een gecertificeerde betalingsprovider. Deze werkwijze garandeert dat Veeuze GmbH geen gegevens opslaat die relevant zijn voor de betaling.

 

5. Rechtswerking van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van de website, waar vanaf deze pagina naar werd verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldige rechtstoestand zouden overeenkomen, blijven de overige delen van het document met hun inhoud en hun geldigheid onveranderd van kracht.